화상상봉

홈 http://family.invil.org

Hoanh Nghênh các gia đình tại Việt Nam..
Chatting bằng web cam dành cho gia đình đa văn hóa tại làng thông tin hóa này được cung cấp nhằm tạo cơ hội gặp nhau giữa các gia đình đa văn hóa tại HQ và VN bằng chatting trực tuyến trên online. Đồng thời thông qua dịch vụ này chúng tôi mong quan hệ của hai nước HQ và VN có thể ngày càng phát triển hơn.  

Đăng nhập hội viên gia đình tại Hàn Quốc


Tìm tên đăng nhập/mật khẩu

Hội viên gia đình tại HQ thì mở phòng chat sau khi đăng nhập!!
Các gia đình tại VN chỉ cần bấm tên phòng chat và sử dụng dịch vụ chat với gia đình tại HQ.
Tên phòng chat Tên đăng nhập Người tham dự Thời gian Tham dự
Nếu có dấu Khóa Giới thiệu dự án làng thông tin hóa